Välj en sida

För huvudmän/rektorer, pedagoger, föräldrar och elever.

En specialpedagog och en kurator som jobbar tillsammans, det är vi och båda råkar heta Inger. Vi använder vår långa erfarenhet för att stödja elever, föräldrar, lärare och skolor som behöver få ett helhetsperspektiv på problematiska situationer. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar kring enskilda barn eller grupper där speciella behov har uppstått.

Skolan är inte inspirerande och kul för elever som ständigt känner att de inte presterar det som förväntas av dem. Genom att tidigt fånga upp barn som behöver stöd med inlärningen, innan misslyckandena knäcker självfötroendet, kan glädjen i lärandet räddas och kunskapsmålen nås.

Är du huvudman/rektor?

Vi finns där för dig som är skolans pedagogiska ledare och har till uppdrag att utveckla en bra skola. Vi erbjuder flexibla lösningar, helt anpassade efter just din skolas behov. Anlitar du oss betalar du endast för uppdraget/timmarna och slipper arbetsgivaransvar och lönekostnader under lov.

Är du pedagog?

Vi finns där för dig som är pedagog och som vill ha råd och stöd i undervisningen för att kunna möta olika elevers behov. Bland annat erbjuder vi handledning till såväl enskilda pedagoger som hela personalgrupper. Vi ger även stöd i svåra föräldrasamtal. 

Är du förälder?

Du är välkommen att kontakta oss för att få råd kring ditt barns inlärning och möjligheter i skolan. Vi finns där för dig som är förälder till ett barn som har svårigheter med att läsa, skriva och koncentrera sig eller som fått diagnoser som t ex ADHD, autism eller dyslexi.


Johan Kåberg

Rektor

Procivitas ställer höga krav på kvalitet på allt i vår verksamhet. Därför känns det tryggt med den kompetens och det engagemang som Pedagogen och Kuratorn bidrar med till vår målsättning – Sveriges Bästa Gymnasieskola.

 

Katarina Pattberg Miller

Rektor

Vi upplever stora fördelar i det nära samspelet mellan de båda professionerna. Svårigheter i inlärningssituationer och kunskapsinhämtning går ofta hand i hand med bristande självkänsla och bristande tillit till sina förmågor. Jag som rektor upplever att våra möjligheter att snabbt sätta in rätt insatser förbättras avsevärt genom att både kurator och specialpedagog finns med i hela processen, från utredning till insats, uppföljning och utvärdering. Något vi tidigare haft svårt att få till. ”Ingrarna” är dessutom alltid lätta att nå och snabba på att återkoppla vilket ger mig ett stabilt bollplank både i det löpande dagliga arbetet och i den långsiktiga verksamhetsutvecklingen.


Magnus Lundin & Andreas Carlsson

Grundare av AXB, AMB

Som grundare av AXB och AMB vill vi säga att det samarbete som vi haft med ”Pedagogen & Kuratorn” sedan 2014 varit fantastiskt och förtroendefullt på alla sätt! Vid sidan om den kompetens och kvalitet som genomsyrar deras arbete, finns även det stora engagemanget! På våra skolor är värdegrundsarbetet centralt, och där passar ”Pedagogen och Kuratorn” in – som hand i handske!

De är engagerade i skolans elevhälsoteam, och tillför där sin breda kunskap i elevhälsofrågor!

Vi önskar ”Pedagogen & Kuratorn” all lycka och framgång i sitt fina arbete!

Pedagogen & Kuratorn

Gårdsjövägen 24, 293 74 Kyrkhult

info@pedagogenokuratorn.se

Inger Gunnarsson 073 – 346 69 24

Inger Johansson 070 – 694 24 23